RSS
poniedziałek, 04 wrze¶nia 2006
Atrakcje Polskiego Instytutu we wrzesniu

do 9. 9. 2006
Vystava -
Plastic People
Vęstava Plastic People v galerii C2C se zamìűuje na nejrùznìjčí vętvarné interpretace svého názvu. Dva mladí kurátoűi z Poznanì, Patrycja Ryłko a Krzysztof Łukomski, pűedstavují rùznorodé práce, od kreseb a maleb aŸ po performance a video art. Na vęstavì jsou zastoupena díla polskęch, èeskęch, chorvatskęch, uruguayskęch a francouzskęch umìlcù èi umìleckęch sdruŸení.
C2C Gallery, Za Strahovem 19, Praha 6

22. 9. 18.30
Jazzovę koncert v rámci prùbìŸného festivalu jiné hudby Stimul
Łoskot, Paralaksa a Paul Wirkus
ROXY NoD, Dlouhá 33, Praha 1

26. 9. 17.00
SETKANI -
Polsko a Èeskoslovensko v roce 1968
kűest knihy a promítání dokumentárních filmù
ve spolupráci s nakladatelstvím Dokoűán a Institutem národní pamìti ve Varčavì (IPN)
Polskę institut, Malé námìstí 1 (vchod Karlova 27), Praha 1

13:50, polacywpradze
Link Komentarze (4) »